Adatkezelési tájékoztató

 

a kéTTé Magyar Tapasztalati Tanulás Alapítvány tevékenységeihez kapcsolódó

kettealapitvany.hu

tapasztalati-tanulas-alapitvany.hu

tapasztalati-tanulas-kepzes.hu

tapasztalati-tanulas-konferencia.hu

vadonelsosegely.hu

honlapok szolgáltatásaival összefüggésben végzett adatkezelésről

A kéTTé Alapítvány kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.), az egyéb jogszabályoknak, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.

A kéTTé Alapítvány tájékoztatja a honlap látogatóit a kapcsolatfelvételi űrlappal összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

Az adatkezelő
A honlapon keresztül megadott személyes adatok kezelője a kéTTé Alapítvány (1196 Budapest, Báthory u 56.).
Az adatkezelés jogalapja és célja
A www.kettealapitvany.hu honlapon történő kapcsolatfelvétel során a személyes adatok gyűjtése az 1997. évi CXL. törvény 57. §-nak rendelkezése alapján történik.

A www.kettealapitvany.hu hírlevél szolgáltatására az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és 20. § (2) bekezdése alapján az űrlapot használó, adatkezeléssel érintett személy (a továbbiakban: érintett) – előzetes tájékoztatását követő – hozzájárulása alapján kerül sor, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 14. §-nak, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-nak rendelkezéseire.

 

Az adatok kezelésének célja az érdeklődőkkel való kommunikáció.

 

A kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama
A kommunikáció létrejöttéhez név és e-mail cím szükséges.

Az adatkezelés az érintett hozzájárulásának visszavonásáig történhet.

A hozzájárulás visszavonása az info ‘@’ kettealapitvany.hu címre történő e-mail küldésével történhet.

Az adatokhoz történő hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések
Az érintettek által megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a kéTTé Alapítvány vezetői jogosultak.

A kéTTé Alapítvány a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, kizárólag a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges mértékben kezeli, azokat harmadik személynek nem adja át. A kéTTé Alapítvány a személyes adatokat az offline alapítványi számítógép háttértárában illetve a Google Drive szerverén tárolja.

 

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Az érintett a kéTTé Alapítványnál kezdeményezheti:
tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
személyes adatainak helyesbítését,
személyes adatainak törlését.
Mindenki jogosult tájékoztatást kérni a kéTTé Alapítvány által kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről és az elhárítására megtett intézkedésekről.

A kéTTé Alapítvány a tájékoztatást írásban, a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15 napon belül adja meg, a tájékoztatás megadását kizárólag az Infotv. által kötelezően előírt esetekben tagadja meg. Ebben az esetben a kéTTé Alapítvány tájékoztatja az érintettet, hogy felvilágosítás megtagadására mely törvényi rendelkezés alapján került sor, illetve tájékoztatja arról is, hogy az erre vonatkozó döntéssel szemben milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető a kéTTé Alapítvány által kezelt adat helyesbítése is. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, azt a kéTTé Alapítvány helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, amennyiben
azoknak kezelése jogellenes,
ha az érintett a személyes adatainak törlését kéri,
azok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható,
az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt, a törlést bíróság vagy a NAIH elrendelte.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről, illetve az ezekre irányuló kérés teljesítéséről vagy annak akadályáról a kéTTé Alapítvány a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban – az érintett hozzájárulásával elektronikus úton – értesíti a kérelem előterjesztőjét, a kérelem elutasítása esetén az elutasítás ténybeli és jogi indokaival és a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatóval együtt.

Az érintett a tájékoztatást, helyesbítést, törlést, zárolást a kéTTé Alapítványhoz postai úton benyújtott írásbeli kérelemmel, illetve az info ‘@’ kettealapitvany . hu e-mail címre történő elektronikus levél küldésével kezdeményezheti.

 

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége
Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén elsősorban a kéTTé Alapítványhoz, mint személyes adatainak kezelőjéhez fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében. Amennyiben ez nem vezet eredményre, vizsgálatot kezdeményezhet a NAIH-nál vagy bírósághoz fordulhat.

A NAIH-nál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ugyfelszolgalat @ naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A NAIH a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a NAIH-nál tett bejelentését megelőzően már megkereste a kéTTé Alapítvány a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

Aki úgy véli, hogy a kéTTé Alapítvány adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.) az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint az ő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindítható.

 

Webanalitikai szolgáltatások használata
A kéTTé Alapítvány a www.kettealapitvany.hu érintett számítógépére települő információcsomagokat (cookie) használ a honlap látogatásával kapcsolatos adatok gyűjtése érdekében, amennyiben ezt az érintett a böngészőjének beállításával lehetővé teszi. A cookie-k telepítését az érintett megtilthatja, illetve azokat a számítógépéről bármikor eltávolíthatja.

A cookie-k alkalmazásának célja a honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzésekhez szükséges statisztikai információk gyűjtése. A cookie-k lenyomatai egyedi honlap-böngészéshez nem köthetők, azokból kizárólag statisztikai célú, névtelen adatok nyerhetők ki.

A honlap használatát elősegítő ideiglenes és minősítő célú cookie az adott munkafolyamat – a böngészés – végén törlődik, a funkcionális célú cookie negyed évig, a statisztikai célú cookie két évig tárolódik az érintett számítógépén, amennyiben azt nem távolítja el korábban.

Az adatkezelés jogalapja mind a naplózási adatok, mind a cookie-k esetében az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, az adatkezelés időtartama tekintetében az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján is].